نمونه درمان ارتودنسی ثابت بدون جراحی فک

نتیجه درمان ارتودنسی ثابت بدون جراحی فک در مراجعه کننده زیبا و عزیز با مشکل عقب بودن فک بالا

نمونه درمان ارتودنسی ثابت بدون جراحی فک

نتیجه درمان ارتودنسی ثابت بدون جراحی فک در مراجعه کننده زیبا و عزیز با مشکل عقب بودن فک بالا

نمونه درمان ارتودنسی ثابت

نتیجه درمان ارتودنسی ثابت با مشکل کوچکی فک ها و سایز بزرگ دندان ها و عدم وجود فضا برای رویش مرتب دندان ها