دسته بندی نشده

ارتودنسی دندان با پلاک متحرک فانکشنال در درمان مال اکلوژن های فکی به گفته بهترین دکتر متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و در استان خراسان رضوی

ارتودنسی دندان با پلاک متحرک فانکشنال در درمان مال اکلوژن های فکی به گفته بهترین دکتر متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و در استان خراسان رضوی

مشکلات ارتودنسی دندان ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شود . از نگاه بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب ردیف کردن دندان های نامرتب در مشهد و دکتر خوب سیم پیچی دندان نامنظم در مشهد و در استان خراسان رضوی(ارتودنسی خوب مشهد ) عضو انجمن ارتودونتیستهای ایران فارغ التحصیل از دانشکده دندانپزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( ارتدنسی مشهد) ناهنجاری‌های دندانی و نامرتبی دندان ها که شامل دندان های کج و نامنظم میشود .که در مورد اصلاح و ردیف کردن آنها با دستگاههای ثابت یا براکت های فلزی یا براکت های سرامیکی به مرتب کردن دندان های نامرتب و ردیف کردن دندان های کج و صاف کردن دندان های نامنظم پرداخته می‌شود .
از نظر بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب ردیف کردن دندان های نامرتب در مشهد و دکتر خوب سیم پیچی دندان نامنظم در مشهد و در استان خراسان رضوی(ارتودنسی خوب مشهد ) عضو انجمن ارتودونتیستهای ایران فارغ التحصیل از دانشکده دندانپزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( ارتدنسی مشهد) دسته دوم مشکلات فکی یا مال اکلوژن های فکی و ناهنجاری های اسکلتی می باشند که در سن رشد با دستگاه های ارتوپدی یا پلاک های فانکشنال توسط متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت اصلاح می شود .
مشکلات فکی و ناهنجاری های اسکلتی شامل مشکلات اسکلت صورت در بعد قدامی خلفی یا افقی صورت و بعد عمودی صورت می باشد.
از دیدگاه بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب ردیف کردن دندان های نامرتب در مشهد و دکتر خوب سیم پیچی دندان نامنظم در مشهد و در استان خراسان رضوی(دکتر ارتودنسی خوب مشهد ) عضو انجمن ارتودونتیستهای آمریکا و اروپا فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( ارتدنسی مشهد) مشکلات بعد قدامی خلفی شامل فک بالای بیرون زده یا فک پایین عقب رفته در مورد مال اکلوژن فکی کلاس ۲ یا ناهنجاری اسکلتی فک بالای عقب رفته و فک پایین بیرون زده در مال اکلوژن فکی کلاس ۳ می باشد .
از نظر بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب ردیف کردن دندان های نامرتب در مشهد و دکتر خوب سیم پیچی دندان نامنظم در مشهد و در استان خراسان رضوی(دکتر ارتودنسی خوب مشهد ) عضو انجمن ارتودونتیستهای آمریکا و اروپا فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( ارتدنسی مشهد) در مال اکلوژن کلاس دو دندان ها و استخوان فک بالا حالت بیرون زده ای دارند و فک پایین حالت عقب رفته دارد دندان ها و اسکلت فک بالا حالت خرگوشی و بیرون زده ای دارند که این مسئله امکان ضربه خوردن و شکستن این دندان ها را بسیار زیاد میکند. رابطه دندانی کانینی و رابطه مولری در مورد مال اکلوژن کلاس ۲ به شکل رابطه دندانی کلاس دو می باشد یعنی کانین و مولر اول فک بالا در رابطه قدامی‌تری نسبت به دندان نظیر خود درمندیبل قرار دارند و نیازمند اصلاح مال اکلوژن دندانی می باشند.
به گفته بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب ردیف کردن دندان های نامرتب در مشهد و دکتر خوب سیم پیچی دندان نامنظم در مشهد و در استان خراسان رضوی(متخصص ارتودنسی خوب مشهد ) عضو انجمن ارتودونتیستهای آمریکا و اروپا فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( ارتودونسی مشهد) مال اکلوژن کلاس دو به دو زیر گروه دیویژن یک و دیویژن دو تقسیم میشود.
دندانهای فک بالا حالت بیرون زده دارند و این یعنی فاصله افقی اورجت در لبه برنده دندان‌‌های فک بالا تا لبه برنده دندانهای فک پایین زیاد می باشد. در زیرگروه دیویژن ۲ دندانهای ثنایای اول یا سانترال ها ی بالا به دلیل فشار لب حالت عقب رفته دارند و در دندانهای ثنایای دوم یا لترال ها حالت بیرون زده ای دارند به همین دلیل به دلیل موقعیت عقب رفته دندانهای ثنایای اول اورجت کاهش می یابد و صورت حالت چهارگوش و گردی دارد و اغلب به دلیل کوتاه بودن ارتفاع صورت مشکل ناهنجاری فکی کلاس دو که شامل فک بالای بیرون زده و فک پایین عقب رفته است به دلیل موقعیت عقب رفته دندانها ثنایای اول و ارتفاع کوتاه صورت جبران می شود.
از دیدگاه بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب ردیف کردن دندان های نامرتب در مشهد و دکتر خوب سیم پیچی دندان نامنظم در مشهد و در استان خراسان رضوی(دکتر ارتودنسی مشهد خوب ) عضو انجمن ارتودونتیستهای آمریکا و اروپا فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( مرتب کردن دندان در مشهد) در ناهنجاری فکی کلاس سه دندان ها و استخوان فک بالا حالت عقب رفته ای دارند و در مقابل استخوان فک پایین حالت بیرون زده ای دارد.
در اثر مال اکلوژن کلاس سه،رابطه دندانی کانینی و رابطه مولری به شکل کلاس سه می باشد یعنی دندان کانین اول پایین در موقعیت قدامی تری از دندان نظیر خود در فک بالا قرار دارد و رابطه دندانی مولری هم کلاس سه می باشد یعنی دندان مولر اول فک پایین در رابطه قدامی‌تری نسبت به دندان نظیر خود قرار دارد که نیازمند اصلاح رابطه اکلوژنی دندان می باشد.
از نظر بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب ردیف کردن دندان های نامرتب در مشهد و دکتر خوب سیم پیچی دندان نامنظم در مشهد و در استان خراسان رضوی(دکتر متخصص ارتودنسی مشهد خوب ) عضو انجمن ارتودونتیستهای آمریکا و ایران فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( ارتودنسی مشهد) مشکلات فکی بعد عمودی شامل دو مورد می‌باشد :
ارتفاع صورت کوتاه کامل شامل رشد ناکافی یک سوم تحتانی صورت و قسمت قدامی مگزیلا رشد عمودی کم مندیبل و چرخش پادساعتگرد مندیبل به به سمت بالا و جلو می باشد .
از نظر بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب ردیف کردن دندان های نامرتب در مشهد و دکتر خوب سیم پیچی دندان نامنظم در مشهد و در استان خراسان رضوی(متخصص ارتودنسی خوب مشهد ) عضو انجمن ارتودونتیستهای آمریکا و اروپا فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( ارتدنسی خوب مشهد) در بیماران دارای ارتفاع سرعت بلند معمولا صورت حالت کشیده و بیضوی شکل دارد تمام طول تاج کلینیکی دندان ها و چند میلیمتر از لثه در هنگام لبخند دیده میشود یا اصطلاحاً لبخند لثه ای وجود دارد .
لب ها در حالت استراحت از هم جدا هستند فک پایین حالت عقب رفته دارد لب ها با فشار و با صاف شدن چین های فیلتروم و چین منتو لبیال به هم می‌رسند و در صورت به هم رساندن ناکامل پوست چانه حالت پوست پرتقالی پیدا می‌کند.
همچنین زاویه فک باز می باشد. اپن بایت دندانی یا اسکلتی ممکن است وجود داشته باشند .
به گفته بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب ردیف کردن دندان های نامرتب در مشهد و دکتر خوب سیم پیچی دندان نامنظم در مشهد و در استان خراسان رضوی(متخصص خوب ارتودنسی در مشهد ) عضو انجمن ارتودونتیستهای آمریکا و اروپا فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( ارتدنسی خوب مشهد) در بیماران دارای ارتفاع صورت کوتاه صورت حالت دایره ای شکل یا مربع شکل و زاویه دار دارد و زاویه فک پایین بسته است.
طول تاج کلینیکی دندان ها به میزان کمی در لبخند دیده میشود .
اغلب ممکن است دیپ بایت دندانی یا اسکلتی وجود داشته باشد زاویه فک مربعی میباشد و فک پایین ممکن است حالت بیرون زده ای داشته باشد.
بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب ردیف کردن دندان های کج در مشهد و دکتر خوب سیم پیچی دندان نامنظم و نامرتب در مشهد و در استان خراسان رضوی(متخصص ارتودنسی خوب مشهد ) عضو انجمن ارتودونتیستهای ایران و اروپا فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( ارتدنسی مشهد) توضیح می دهند صورتی که بیمار در سن رشد باشد یعنی در سنین قبل از جهش رشد و قبل از بلوغ اسکلتی استخوان‌های فک باشد به کمک پلاک های فانکشنال که پلاک های متحرکی می باشند می توان مشکل بیمار را رفع نمود .
در صورت عدم تشخیص یا عدم مراجعه به موقع بیمار یا عدم همکاری برای استفاده از پلاک های متحرک فانکشنال باید درمان جراحی فک به همراه ارتودنسی در سنین بالاتر برای اصلاح مال اکلوژن های فکی صورت گیرد.
از نگاه بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب صاف کردن دندان های نامرتب در مشهد و دکتر خوب سیم پیچی دندان کج در مشهد و در استان خراسان رضوی(دکتر ارتودنسی خوب مشهد ) عضو انجمن ارتودونتیستهای آمریکا و اروپا فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( ارتودنسی مشهد) برای درمان هر یک از مال اکلوژن های فکی در بعد قدامی خلفی یا بعد عمودی دستگاه فانکشنال مخصوصی استفاده می شود.
ابتدا دستگاه های مورد استفاده در درمان مال اکلوژن فکی کلاس دو معرفی می‌شود:
۱. دستگاه فانکشنال اکتیویتور یا مونو بلوک که یک پلاک یکپارچه و یک تکه آکریلی بالا و پایین می باشد که از آکریل ساخته می شود و دو عدد لبیال بو سیمی در فک بالا و در فک پایین دارد که بعد از قالب گیری از فک بالا و فک پایین و تهیه موم بایت ساخته می‌شود و در رابطه جدید گرفته شده با موم بایت یک پلاک متحرک فانکشنال برای حرکت رو به جلوی فک پایین و کنترل رشد عمودی فک بالا ساخته می‌شود که معمولاً باید به صورت شبانه‌روزی و ۲۴ ساعته توسط بیمار استفاده شود و تنها زمان غذا خوردن یا مسواک زدن از دهان خارج شود.
۲.بایونیتور که یک پلاک فانکشنال تغییر شکل یافته اکتیویتور می‌باشد به دلیل حجم زیاد آکریل اکتیویتور میزان آکریل کاهش پیدا کرده و با اجزای سیمی جایگزین شده است تا همکاری بیماران برای استفاده بیشتر از پلاک متحرک جلب شود.
۳. توئین بلاک: همان پلاک فانکشنال اکتیویتور میباشد اما به دو پلاک جدا از هم تفکیک شده است. طی تقسیم یک پلاک به دو پلاک، تکلم با پلاک و امکان استفاده در مدرسه برای کودکان تسهیل می گردد.
به گفته بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و درمان ناهنجاری های فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب ردیف کردن دندان های نامرتب در مشهد و دکتر خوب سیم پیچی دندان نامنظم و کج در مشهد و در استان خراسان رضوی(دکتر ارتودنسی خوب مشهد ) عضو انجمن ارتودونتیستهای ایران و اروپا فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( ارتدنسی خوب مشهد) برای افزایش گیر پلاک از اجزای سیمی کلاسپ ادمز و یک پیچ خط وسط در پلاک فک بالا استفاده شده است .نکته مهم اینکه همکاری بیمار با اینکه بسیار افزایش پیدا می‌کند اما تاثیر اکتیویتور در بیماران بسیار قابل توجه تر و بهتر می باشد چون به راستی تمام عضلات صورت و فک با کشش اکتیویتور فعال می‌شود.
۴.پلاک فرانکل: یک پلاک فانکشنال حقیقی میباشد چون تمام عضلات صورت و گونه ها فعال می شود.
از نظر بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب ردیف کردن دندان های نامرتب در مشهد و دکتر خوب سیم پیچی دندان نامنظم در مشهد و در استان خراسان رضوی(دکتر ارتودنسی خوب مشهد ) عضو انجمن ارتودونتیستهای آمریکا و اروپا فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص و ارتودنتیست خوب مشهد( ارتدنسی مشهد) از اجزای سیمی زیادی برای کاهش حجم آکریل استفاده شده تا استفاده از آن به دلیل حجم کم در این وزن سبک تر برای بیماران راحت تر باشد اما باید خیلی خوب در لابراتوار ساخته شود تا هیچ نقطه از پلاک سبب آزردگی بافت‌های نرم دهان نشود و همکاری بیمار کاهش نیابد .
از نظر بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب ردیف کردن دندان های نامرتب در مشهد و دکتر خوب سیم پیچی دندان نامنظم در مشهد و در استان خراسان رضوی(دکتر ارتودنسی خوب مشهد ) عضو انجمن ارتودونتیستهای ایران فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( ارتدنسی مشهد خوب) و بهترین دکتر ارتودونتیست مشهد در بیماران دارای بیرون زدگی فک بالا از دستگاه هدگیر میتوان استفاده نمود که شامل هدگیر پس سری، هدگیر گردنی و هدگیر ترکیبی می باشد .
برای درمان مال اکلوژن فکی کلاس سه در بیماران دارای مگزیلای عقب رفته می ‌توان دو دستگاه استفاده کرد:
۱. دستگاه تانگ گارد: که شامل یک پلاک متحرک آکریلی دارای پنجره فلزی در قسمت قدامی به نام تانگ گارد،پیچ خط وسط و کلاسپ ‌های ادمز برای افزایش گیر پلاک می باشد.
از دیدگاه بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب سیمکشی دندان های کج در مشهد و دکتر خوب صاف کردن دندان نامنظم در مشهد و در استان خراسان رضوی(دکتر ارتودنسی خوب مشهد ) عضو انجمن ارتودونتیستهای آمریکا و اروپا فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( ارتدنسی مشهد) و بهترین متخصص زیبایی دندان در مشهد به کمک فشار زبان و قسمت پشتی پنجره فلزی تانگ گارد رشد قدامی فک بالا تحریک می شود همچنین با باز کردن پیچ خط وسط توسط بیمار به مدت دو بار در هفته تا چندین هفته با گسترش عرضی و با اکستروژن دندان های خلفی چرخش مندیبل به سمت پایین و عقب رخ داده و برجستگی فک پایین در نمای نیمرخ کاسته می شود .
۲.فیس ماسک:دستگاه مورد استفاده در این کلاس فکی دستگاه فیس ماسک می باشد که شامل یک دستگاه خارجی دهانی شامل یک میله خط وسط و دو پد قرار گرفته روی پیشانی و چانه می باشد.
از نظر بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب ردیف کردن دندان های نامرتب در مشهد و دکتر خوب سیم پیچی دندان نامنظم در مشهد و در استان خراسان رضوی(دکتر ارتودنسی خوب مشهد ) عضو انجمن ارتودونتیستهای آمریکا و اروپا فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( ارتدنسی مشهد) فیس ماسک به کمک دو الاستیک به قلاب بند دندانهای مولر یا به یک پلاک متحرک در دهان وصل می شود و با کش الاستیک ها رشد رو به جلوی فک بالا تحریک میشود .
۳.پلاک فانکشنال اکتیویتور کلاس ۳: در بیمارانی که شدت ناهنجاری فکی کلاس بسیار خفیف و اکلوژن نوک به نوک وجود دارد به کمک این پلاک فانکشنال و با قالب گیری موم بایت در حالت کمی عقب رفته می توان با افزایش ارتفاع صورت به حل مشکل کلاس سه کمک کرد.
از دیدگاه بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب صاف کردن دندان های نامرتب در مشهد و دکتر خوب مرتب کردن دندان نامنظم در مشهد و در استان خراسان رضوی(دکتر ارتودنسی مشهد خوب ) عضو انجمن ارتودونتیستهای آمریکا و اروپا فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( ارتدنسی مشهد) در بیماران دارای ارتفاع صورت بلند از چند پلاک فانکشنال میتوان استفاده نمود :
۱.پلاک فانکشنال اکتیویتور یا بایونیتور که باید از موم بایت ضخیم تر از حد نرمال یعنی بیشتر از ۶ تا ۷ میلیمتر استفاده نمود.
از نظر بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب ردیف کردن دندان های نامرتب در مشهد و دکتر خوب درمان نامرتبی دندان و دکتر خوب صاف کردن دندان نامنظم در مشهد و در استان خراسان رضوی(دکتر ارتودنسی خوب مشهد ) عضو انجمن ارتودونتیستهای آمریکا و اروپا فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( ارتودنسی مشهد) به دلیل اثر اینتروزیو بایت بلاک ضخیم خلفی دندانهای خلفی به تدریج اینترود شده و با چرخش مندیبل به سمت بالا و جلو به دلیل عدم امکان رویش دندانهای خلفی چرخش پادساعتگرد مندیبل انجام می‌شود و ارتفاع صورت رفته رفته کاهش می یابد.
۲ مورد بعدی استفاده از یک پلاک ساده دارای بایت بلاک ضخیم بیشتر از ۶ تا ۷ میلیمتر می باشد که همان اثر توضیح داده شده را داراست.
۳.هدگیر های پول: مورد سوم استفاده از دستگاه هدگیر های پول با کمان خارجی کوتاه با شیب رو به بالا میباشد که به دلیل مهار رشد عمودی فک بالا باعث چرخش مندیبل رو به بالا و جلو در خلاف جهت عقربه های ساعت شده و باعث کاهش ارتفاع صورت میشود.
از نقطه نظر بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص ارتودنسی دندان خوب در مشهد و دکتر خوب ردیف کردن دندان های نامرتب و کج در مشهد و دکتر خوب سیم پیچی دندان نامنظم در مشهد و در استان خراسان رضوی(دکتر متخصص ارتودنسی خوب مشهد ) عضو انجمن ارتودونتیستهای آمریکا و اروپا فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( ارتدنسی مشهد) در بیماران دارای ارتفاع صورت کوتاه می‌توان از بایت پلن قدامی استفاده کرد. بایت پلن قدامی به دلیل ایجاد فاصله بین دندان های خلفی و امکان رویش و اکستروژن دندان های خلفی سبب افزایش ارتفاع صورت میشود.
از دیدگاه بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب ردیف کردن دندان های نامرتب در مشهد و دکتر خوب سیم پیچی دندان نامنظم در مشهد و در استان خراسان رضوی(دکتر ارتودنسی خوب مشهد ) عضو انجمن ارتودونتیستهای آمریکا و اروپا فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( ارتدنسی مشهد) همچنین استفاده از یک پلاک فانکشنال اکتیویتور یا بایونیتور یا پلاک فانکشنال تویین بلاک نیز می‌تواند به افزایش ارتفاع صورت کمک کند .
در این حالت جهت اکستروژن دندانهای خلفی باید آکریل پلاک روی بایت پلن دندان های خلفی تراشیده شود که امکان رویش و اکستروژن دندان های خلفی و افزایش ارتفاع صورت به تدریج فراهم شود؛ برخلاف بیماران دارای ارتفاع صورت بلند که به هیچ وجه نباید از آکریل سطوح جونده پلاک خلفی تراشیده شود .
به گفته بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب ردیف کردن دندان های نامرتب در مشهد و دکتر خوب سیم پیچی دندان نامنظم در مشهد و در استان خراسان رضوی(متخصص ارتودنسی خوب مشهد ) عضو انجمن ارتودونتیستهای آمریکا و اروپا فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( ارتدنسی مشهد) دستگاه بعدی برای اصلاح صورت کوتاه استفاده ازهدگیر گردنی یا سرویکال می باشد که به دلیل طول بلند کمان خارجی و شیب رو به پایین کمان خارجی سبب چرخش فک بالا و افزایش ارتفاع صورت با چرخش مندیبل به سمت پایین و عقب می شود .
از نظر بهترین متخصص ارتودونسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتدنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب ردیف کردن دندان های نامرتب و کج در مشهد و دکتر خوب سیم پیچی دندان نامنظم و ناصاف در مشهد و در استان خراسان رضوی(متخصص ارتودنسی مشهد خوب ) عضو انجمن ارتودونتیستهای آمریکا و اروپا فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( ارتدنسی مشهد) جهت درمان مشکلات فکی و ناهنجاری های اسکلتی در سن مناسب باید به متخصص ارتودنسی و درمان ناهنجاری های فک و صورت مراجعه کرد .
از دیدگاه بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب ردیف کردن دندان های نامرتب در مشهد و دکتر خوب سیم پیچی دندان نامنظم در مشهد و در استان خراسان رضوی(دکتر ارتودنسی خوب مشهد ) عضو انجمن ارتودونتیستهای آمریکا و اروپا فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( ارتدنسی مشهد) بعد از انجام اولین ویزیت ارتودنسی در سن ۷ سالگی حتما یکبار معاینات سالانه توسط متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت انجام گیرد تا قبل از تمام شدن فرصت های رشدی و بسته شدن درز های استخوانی بتوان به کمک دستگاههای فانکشنال متحرک مشکلات اسکلتی را رفع نمود.
از نظر بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب ردیف کردن دندان های نامرتب در مشهد و دکتر خوب سیم پیچی دندان نامنظم در مشهد و در استان خراسان رضوی(دکتر ارتودنسی خوب مشهد ) عضو انجمن ارتودونتیستهای آمریکا و اروپا فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای رتبه چهار تخصص( ارتدنسی مشهد)،هزینه درمان با پلاک متحرک فانکشنال در مشهد یا قیمت ارتودنسی ثابت در مشهد بصورت هزینه اقساطی ارتودنسی در مشهد در مطب تخصصی ارتودنسی دکتر نجمه تحویلدار نژاد توسط مراجعین عزیز پرداخت می شود.
خرج و مخارج ارتودنسی در مشهد برای مراجعین مطب دکتر نجمه تحویلدارنژاد بصورت بسیار ارزان و در حد ارتودنسی رایگان در مشهد در نظر گرفته میشود که همگان بتوانند ارتودنسی کنند.

در مطب ارتودنسی دکتر نجمه تحویلدارنژاد(بهترین دندانپزشک متخصص ارتودنسی و متخصص ارتوپدی فک و صورت ، ارتودنسی مشهد ) ، انواع ارتودنسی نامرئی در مشهد در حال انجام است .

به نظر خانم دکتر نجمه تحویلدار نژاد ارتودنتیست خوب در مشهد انتخاب نوع و دستگاه مورد استفاده در ارتودنسی و نیز سن مناسب برای انجام درمان ارتودنسی و ارتوپدی فک بسته به نظر متخصص ارتودنسی خوب و متخصص ناهنجاری های فکی دندانی در مشهد است.

مهم ترین مطلب :

دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و متخصص درمان ناهنجاری های فک و صورت در مشهد ، تاکید می کند که برای درمان مرتب کردن دندان های کج حتما با دندانپزشک متخصص خود مشورت کنید .

توصیه می شود از خانم دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و متخصص ارتوپدی فک و صورت در مشهد بهترین متخصص ارتودنسی در مشهد و در استان خراسان رضوی ، جهت درمان ارتودنسی نامرئی در مشهد ( سیم کشی دندان نامرتب )و درمان مشکلات فکی مشاوره رایگان دریافت کنید .

یکی از شاخه های متخصصین زیبایی دندان در مشهد ، متخصصین ارتودنسی ودرمان ناهنجاری های فک و صورت هستند که خانم دکتر نجمه تحویلدار نژاد در مشهد یکی از بهترین متخصص های زیبایی دندان در مشهد و ارتودنسی نامرئی مشهد هستند.

دکتر نجمه تحویلدار نژاد ارتودنسی مشهد با کسب تجربه های بسیار و کسب مدارج ممتاز در درمان تخصصی بیماران ارتودنسی بعنوان بهترین متخصص زیبایی دندان در شهر مشهد و در استان خراسان رضوی (بهترین متخصص ارتودنسی خوب ، ارتودنسی مشهد ) در حال فعالیت هستند.

در مطب ارتودنسی دکتر نجمه تحویلدارنژاد(بهترین دندانپزشک متخصص ارتودنسی ودرمان ناهنجاری های فک و صورت ، ارتودنسی مشهد ) که بهترین کلینیک دندانپزشکی زیبایی و بهترین کلینیک ارتودنسی مشهد است با پرداخت خرج و مخارج ارتودنسی اقساطی و ارزان هزینه ارتودنسی نامرئی قسطی فک بالا و پایین اقساطی در مشهد و دراستان خراسان رضوی در سال ۹۸ و ۹۹ منتظر ملاقات شما هستیم.

جهت پرداخت قیمت تقریبی درمان ارتودنسی نامرئی اقساطی وارزان در سال ۹۹ در مشهد (یعنی به شکل تدریجی ) و ردیف کردن دندان های کج و نامنظم در مطب تخصصی ارتودنسی (بهترین کلینیک دندانپزشکی زیبایی و بهترین کلینیک ارتودنسی مشهد ، ارتودنسی مشهد ) سرکار خانم دکتر نجمه تحویلدارنژاد( بهترین متخصص ارتودنسی خوب مشهد و استان خراسان رضوی( بهترین متخصص زیبایی دندان در مشهد ، ارتودنسی مشهد )) بشکل تعرفه تقسیط شده با شما مراجعین عزیز مساعدت لازم بعمل خواهد آمد.

بهترین دندانپزشک ارتودنتیست مشهد ، ارتودنسی مشهد ، به دلیل نوع سختی و نوع کار ارتودونسی نامرئی دندان کج و مرتب سازی دندان ها برای افراد مختلف خرج و مخارج ارتودنسی و هزینه ارتودنسی نامرئی اقساطی وارزان یک دندان نا مرتب و کج در مشهد و قیمت ارتودونسی نامرئی قسطی و تقریبی دندان در سال ۹۹ در استان خراسان رضوی را بطور تقریبی برای هر فرد و با توجه به مشکل دندانی و فکی وی تعیین می کند.

خرج و مخارج ارتودنسی و هزینه تقریبی ارتودنسی نامرئی ارزان و قسطی دندان نامنظم در مشهد به شکل اقساطی پرداخت می شود که معمولا در جلسه ابتدایی درمان ( در بهترین کلینیک دندانپزشکی زیبایی و بهترین کلینیک ارتودنسی مشهد ، ارتودنسی مشهد ، سیم کشی نامرئی دندان نامرتب در مشهد ) با نصب دستگاه ها یک پنجم کل قیمت ارتودنسی نامرئی ارزان یا اقساطی یا تعرفه تقریبی ارتودنسی نامرئی دندان نامرتب در مشهد پرداخت شده ودر جلسات بعدی چکاپ ها (بطور ماهانه ) مابقی هزینه ارزان وقسطی درمان ارتودنسی نامرئی دندان کج و نامنظم در استان خراسان رضوی بطور توافقی از مراجعین محترم اخذ می گردد .

بطوری که قیمت ارتودنسی نامرئی اقساطی و ارزان در مشهد و استان خراسان رضوی در سال ۹۹ در طی مدت زمان درمان ارتودونسی بطور تدریجی و با تعرفه مخارج تقسیط شده ( در بهترین کلینیک دندانپزشکی زیبایی و بهترین کلینیک ارتودنسی مشهد ، ارتودنسی مشهد ) پرداخت می شود. خرج و مخارج ارتودنسی و هزینه سیم کشی نامرئی دندان نامرتب در مشهد و قیمت اقساطی وارزان ارتودنسی لینگوال و هزینه اقساطی وارزان ارتودنسی نامرئی فک بالا و فک پایین ، بعد از بررسی و معاینه دقیق برآورد می شود.

هزینه تقریبی قسطی ارتودنسی نامرئی با بیمه تامین اجتماعی یا هزینه تقریبی ارتودنسی نامرئی با بیمه نیروهای مسلح یا هزینه تقریبی واقساطی ارتودنسی نامرئی با بیمه دانا یا هزینه اقساطی وارزان ارتودنسی نامرئی با بیمه کارآفرین و با بیمه ایران و خرج و مخارج ارتودنسی و هزینه ارتودنسی نامرئی اقساطی وارزان با بیمه بانک ملی و هزینه تقریبی هزینه سیم کشی نامرئی دندان نامرتب در مشهد با بیمه بانک مسکن در مشهد در سال ۹۹ متفاوت است وبیماران می توانند از پوشش بیمه ای خود جهت پرداخت آسان تر خرج و مخارج ارتودنسی و هزینه ارتودنسی نامرئی اقساطی وارزان دندان های فک بالا و فک پایین دندان در مشهد و در استان خراسان رضوی استفاده کنند.

دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و درمان ناهنجاری های فک و صورت( بهترین متخصص زیبایی دندان در مشهد ، ارتودنسی مشهد) با اخذ مدرک دندانپزشکی عمومی و تخصص ارتودنسی مشهد از دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از بهترین متخصص های ارتودنسی خوب مشهد و استان خراسان رضوی( بهترین متخصص زیبایی دندان در مشهد، ارتودنسی مشهد ،هزینه سیم کشی نامرئی دندان کج در مشهد ) می باشند.

برای مشاهده مقالات ارتودنسی و سایر مقالات مرتبط به وب سایت خانم دکتر نجمه تحویلدارنژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک وصورت مشهد ( بهترین متخصص زیبایی دندان در مشهد، ارتودنسی مشهد ، سیم کشی نامرئی دندان نامرتب در مشهد )مراجعه کنید.

برای انجام ارتودنسی خوب مشهد یا بهترین مرتب سازی دندان ها در مشهد و استان خراسان رضوی به دکتر نجمه تحویلدار نژاد بهترین متخصص ارتودنسی در مشهد و در استان خراسان رضوی( بهترین متخصص زیبایی دندان در استان خراسان رضوی، ارتودنسی مشهد ، سیم کشی نامرئی دندان نامنظم در مشهد) مراجعه کنید.

 

ارتودنسی دندان با پلاک متحرک فانکشنال در درمان مال اکلوژن های فکی به گفته بهترین دکتر متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و در استان خراسان رضوی

بازگشت به لیست

نوشته های پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید